Handledning

Handledning innebär att man tillsammans med en psykolog får möjlighet att fritt reflektera och tala om sitt arbete och sin arbetssituation. Att sätta ord på och bearbeta funderingar och svårigheter ger en bättre rustning att möta framtida svårigheter i arbetet. Handledningen leds av psykologen som under samtalets gång kan ställa frågor och göra egna invändningar, allt för att skapa en så lärande miljö som möjligt. Handledaren arbetar även med att skapa ett tryggt klimat, så man kan känna sig bekväm och prata om saker som upplevs jobbigt eller känsligt. Oftast sker handledningen i grupp, vilket innebär att man får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter. I handledning utgår vi från ett positiv psykologi-perspektiv där styrkor och lyckade arbetsinsatser är minst lika viktigt som svårigheter och problem. Genom att belysa sina egna goda insatser stärks yrkesidentiteten och självkänslan vilket i sin tur ger ett förebyggande skydd mot stress och utmattning.

Ta kontakt med oss för ett inledande samtal där ni kan berätta om era tankar och behov. Utifrån detta ger vi ett förslag på arbetsupplägg. Vi har möjlighet att utföra handledningen i era lokaler om så önskas.